Flodbyen Randers

Titel | Bolværksgrunden

Sted | Randers

Type | Visionsplan

Omfang | 7.700 kvm

Kunde | Randers Kommune

Arkitekt | Nordland

Nordland Arkitekter har i samarbejde med LYTT Architecture, udarbejdet en forundersøgelse i form af skitsestudier for fremtidens byrum, bebyggelse og flodbad ved Flodlejet i Randers.

Randers Kommune har besluttet at realisere Flodlejet – et nyt byrum, som skal kombinere klimasikring og adgang til vandet i forbindelse med Randers Streetfood-bygningen. Ambitionen er at skabe en grøn, rekreativ oase i hjertet af Flodbyen og i relation til den større klimasikringsindsats, Klimabåndet.

Nordland har i den forbindelse udarbejdet et skitsestudie som led i en samlet forundersøgelse, Randers Kommune har udarbejdet i samarbejde med Grandville. Studierne belyser forskellige muligheder for, hvordan man kan realisere ambitionen om at etablere ny bebyggelse herunder den nye bygning ”Bolværket” i samspil med en ny plads med adgang til vandet, flodbad, rekreative muligheder og integration af naturen. Den nye bygning ”Bolværket” midt i området skal have offentlige og udadvendte funktioner i stueetagen, der vil skabe samspil med Flodlejet udenfor.

Flodlejet bliver et vigtigt åbningstræk for Flodbyen Randers og udvikles med fokus på natur og vand, der er afgørende grundsten i Randers’ særlige DNA.

Indplaceringen af den nye bygningsmasse ved Flodlejet bygger videre på udviklingsplanen, samt landskabelige idéer og analyser af området. De ny bygninger og byrum etableres i den helt særlige grænseflade mellem by, natur og vand, hvilket stiller store krav til udformningen.

I forundersøgelsen bindes det grønne landskabelige træk, der planlægges mod øst og vest sammen gennem Flodlejet. Således opblødes den i dag hårde kant mellem by og havn.
De to primære akser fra den bagvedliggende by, henholdsvis Byforbindelsen og Østervold forbindes helt ned til vandkanten omkring de nye bygninger i et uhindret flow, der sammenbinder byen og vandet. De nye bygningers åbne stueetager skaber offentlige tilbud i direkte tilknytning til byens forbindelser og bringer således byens liv helt ned til vandet.

Sammenhæng mellem bygning og byrum
I forundersøgelsen hængsler den nye bygningsmasse sig på det grønne træk som åbne ”U-formationer” og åbner op mod det grønne og udsigten til vandet. Mod nord trapper bygningerne op og skærmer de nye uderum omkring Flodlejet for støjen fra Havnegade.
En offentlig passage ”Kløften” mellem to bygningsvolumener, fortæller historien om Gudenåens historiske forløb før Gudenåen blev delt i to med udbygningen af Pieren.
I forundersøgelsen etableres i alt ca. 7.700 m2, hvoraf stueetagerne udgør omkring 2.000 m2, der tiltænkes offentlige funktioner. Over de offentligt tilgængelige stueetager etableres boliger i op til fem etager som et trappeseret volumen omkring en hævet gårdhave. Trappeseringen bygger videre på den landskabelige vision for stedet og trækker naturen med op over husenes tage som et grønt tæppe, der foldes hen over bygningerne.
Mod Havnegade skabes en urban kant, der møder den

højere bagvedliggende bebyggelse. Mod Byforbindelsen skaleres volumenet ned og sikrer en imødekommende gestus ved ankomst til Flodlejet fra Midtbyen. Bebyggelsen placeres så der skabes direkte blik til vandet ved ankomst til området fra Byforbindelsen. Vest for Byforbindelsen er skitseret en let pavillon, der leder flowet ned til vandet og skaber et offentligt tilgængeligt punktum, hvor Byforbindelsen møder vandet.

Samspil mellem nyt og gammelt

De ny offentlige stueetager ses i sammenhæng med den eksisterende Streetfood bygning, hvis program og placering indtænkes i et overordnet koncept for sammenhæng mellem de offentlige funktioner omkring Flodlejet.

Nye og gamle bygninger væves sammen af et grønt byrum, der som ”svømmehud” binder stedet sammen. Åbne facader omkring de nye stueetager, sikrer henvendelser i flere retninger mod både byen og vandet.

Midt mellem bygningerne skabes et samlende byrum, hvor aktiviteter indenfor i de forskellige stueetager kan flyde ud og opnå synergi i samspil med hinanden.

Flodbyen Randers

Forundersøgelsen er en del af den ambitiøse vision Flodbyen Randers med udvikling af en bydel, hvor man på én gang løser udfordringer omkring sikring mod oversvømmelser og samtidig åbner for en byudvikling i takt med, at Randers Havn flytter til nye arealer. Projektet er ikke en del af et kommende anlægsprojekt.